Vysvětlení pojmů a zkratek

Adiposita = obezita

ABCD (Adipositasbindedchronicdisease) = dlouhodobá onemocnění související s obezitou; nemoci, které se vyskytují současně s obezitou (např. cukrovka 2.typu, vysoký krevní tlak a mnohé další).

Anastomóza = spojení dvou dutých orgánů, které umožňuje při chirurgické léčbě obezity přesměrovat trasu, kterou se potrava (trávenina) dostává do tenkého střeva. Část trávicího ústrojí se tak vyřazuje z činnosti.

Bandáž žaludku = jedna z operací prováděných v rámci chirurgické léčby obezity. Při zákroku se nasazuje na horní část žaludku pevný nebo nastavitelný kroužek. Tato operace se v minulosti rychle rozšířila po celém světě, postupně jejich počet klesal kvůli pozdním komplikacím a slabšímu účinku.

Bariatrická chirurgie = operační léčba obezity. Jedná o operace v oblasti břicha a trávicího ústrojí. V současnosti se operuje většinou laparoskopicky, tedy pomocí několika malých vpichů na břiše bez nutnosti otevřít celou dutinu břišní. Bariatrická chirurgie přispívá k dlouhodobému poklesu hmotnosti a snižuje zdravotní rizika obezity. Dále prodlužuje život a zlepšuje kvalitu života. Bariatrické operace mají přínos pro látkovou výměnu (metabolismus) a zlepšují některá onemocnění, která souvisejí s obezitou.

BMI (Body mass index) = index tělesné hmotnosti. Ukazatel, kterým se hodnotí tělesná hmotnost. Hodnota BMI určuje, zda má hodnocená osoba podváhu, normální hmotnost, nadváhu, nebo obezitu. Vypočítává se ze dvou údajů – tělesné výšky a hmotnosti.

Bypass žaludku = operace, která se využívá při chirurgické léčbě obezity. Dochází při ní ke zmenšení žaludku a jeho napojení na tenké střevo. Jedná se o jednu z nejúčinnějších metod. Existují různé způsoby provedení žaludečního bypassu.

Diabetes mellitus = cukrovka. Nejčastější metabolické onemocnění, při kterém má pacient nedostatek inzulinu, nebo se potýká s jeho malou účinností. Existuje cukrovka 1. a 2. typu. Častější je cukrovka 2. typu, která v mnoha případech souvisí s obezitou. Bariatrické operace přispívají ke zlepšení stavu diabetiků a příznaky cukrovky 2.typu po nich mohou zcela vymizet.

Dyslipidémie = porucha metabolismu tuků, zvýšení hladiny některých tuků v krvi.

Enzym = bílkovina, která se podílí na různých reakcích uvnitř organismu. Enzymy jsou nutné pro správnou činnost orgánů a v těle je jich mnoho různých druhů.

Excessweight = Nadváha, která stanovuje, o kolik kilogramů převyšuje hmotnost normální váhu.

Fyziologický = přirozený, normální.

Glykémie = koncentrace cukru v krvi.

Hiátová hernie = brániční kýla. Stav, při kterém se část žaludku dostává přes bránici z dutiny břišní do hrudní dutiny.

Hormony = sloučeniny, které vznikají v lidském těle a řídí různé reakce a pochody nutné pro fungování buněk a orgánů.

Hyperlipidémie = zvýšení hladiny některých, nebo všech tuků v krvi.

Hypertenze = vysoký krevní tlak.

IFSO = Mezinárodní federace bariatrické a metabolické chirurgie. Organizace, která se zabývá tématem chirurgické léčby obezity.

JIP = jednotka intenzivní péče (typ nemocničního oddělení).

Indikace = důvod či důvody a okolnosti, které určují využití konkrétních postupů při vyšetření a léčbě onemocnění.

Kontraindikace = označení pro stav pacienta nebo situace, které brání určitému postupu při vyšetřování a léčbě pacientů.

Inzulín = hormon, který se vytváří ve slinivce břišní. Je důležitý pro udržování správné hladiny cukru v krvi.

Ischemická choroba srdeční = onemocnění, při kterém dochází k poruchám okysličení srdce. Ischemická choroba srdeční je důsledkem onemocnění tepen, které zásobují srdeční sval krví.

Klasická otevřená břišní operace = chirurgický zákrok v dutině břišní, při kterém se provádí dlouhý řez na břiše. Pro pacienty představuje tato operace větší zátěž než jiné metody, při kterých se k orgánům v břiše dostává chirurg pomocí malých řezů (laparoskopie).

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) = psychoterapeutický postup, který vychází z předpokladu, že rozpoznání a pochopení nezdravých představ a návyků povede k jejich aktivní úpravě, že změnou chování je možné zlepšit psychické problémy a změnit myšlení. Využívá se například při depresi a úzkosti.

Komorbidity = přidružená onemocnění; nemoci, které se vyskytují současně.

Konzervativní léčba obezity = způsoby léčby obezity, mezi které patří úprava životosprávy, dodržování diety, pravidelné pohybové aktivity a psychologické poradenství.

Konverze = změna, například z jednoho způsobu operace na jiný typ.

Laparoskopie = zákrok, při kterém se přes několik malých řezů zavádí do břicha přístroj se světlem a kamerou určený k vyšetření dutiny břišní nebo k operaci. Břicho se při laparoskopii nemusí otevírat klasickým dlouhým řezem, proto je zotavení po laparoskopických břišních operacích je rychlejší.

Letalita = smrtnost. Údaj, který vyjadřuje poměr počtu úmrtí na určitou nemoc k počtu všech nemocných s danou chorobou.

Malabsorbce = porucha vstřebávání živin z potravy v zažívacím ústrojí, která může způsobit různé zdravotní problémy. Může se týkat vitamínů, minerálů, sacharidů, proteinů nebo tuků.

Malabsorbční bariatrické operace = typ operace při chirurgické léčbě obezity, při kterých se zmenšuje prostor pro vstřebávání potravy v trávicím ústrojí.

Metabolismus = látková přeměna. Označuje všechny fyzikální a chemické děje v organismu, díky kterým získává tělo energii a látky nutné pro fungování.

Metabolickáchirurgie = operace, které mají výrazný účinek na látkovou přeměnu a provádí se u obézních pacientů v rámci chirurgické léčby obezity. K cílům těchto operací patří úprava některých metabolických onemocnění.

Morbidita = nemocnost. Číselný údaj, který udává počet pacientů s konkrétním onemocněním, například počet nemocných na 100 000 obyvatel.

Mortalita = úmrtnost. Údaj, který udává, kolik pacientů umírá na určitou nemoc.

Neurohumorální regulace = „komunikace“ v těle jednotlivce pomocí nerovového systému a hormonů.

OSA = obstrukční spánková apnoe, porucha dýchání ve spánku. Pacienti v noci lapají po dechu a dočasně přestávají dýchat.

Patologický = chorobný, nezdravý

Plikace žaludku = operace prováděná v rámci chirurgické léčby obezity, při které se zmenšuje objem žaludku. Považuje se za zkušební metodu a v současné době se o ní shromažďuje co nejvíce poznatků.

Recidiva = návrat nemoci, která již byla vyléčena nebo jejíž příznaky vymizely.

Refluxní nemoc jícnu = gastroesofageální reflux (GERD). Onemocnění, při kterém se vrací obsah žaludku do jícnu. Typickým projevem je pálení žáhy.

Remise = označení stavu, kdy vymizí příznaky a projevy onemocnění.

Restrikční bariatrická operace = souhrnné označení pro operace žaludku v rámci chirurgické léčby obezity, které vedou k omezení příjmu potravy.

SADIS = zkratka z anglického výrazu Single Anastomosisduodenoilealis-sleevegastrectomy. Operace, při které se přerušuje dvanáctník a tenké střevo se napojuje na zmenšený žaludek. Provádí se většinou po předchozím zákroku (tubulizaci), který nepřinesl očekávané účinky.

Substituce = náhrada.

Sutura = sešití rány pomocí stehů.

Terapie = léčba, souhrnný název pro různé kroky, které mají vést k vyléčení nemoci nebo zmírnění a potlačení jejích příznaků.

Tubulizace žaludku = typ operace v rámci chirurgické léčby obezity. Odstraňuje se při ní velká část žaludku a omezuje se tím jeho kapacita. Jiné názvy pro tuto operaci jsou sleeve resekce a sleeve gastrektomie.